Over het NVO

Het Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO) is een stichting die zich inzet voor voedingsteams in Nederlandse zorginstellingen. Het NVO biedt een platform waar voedingsteams elkaar ontmoeten en kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Het NVO verzorgt tevens geaccrediteerde scholingen en werkt mee aan landelijke richtlijnontwikkeling op het gebied van voedingsinterventies aan patiënten met (een risico op) ziektegerelateerde ondervoeding. Dit alles om bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardige voedingszorg.

Beleidsplan van 2019 tot 2023

1 Algemene doelstelling en strategie

Inleiding
Voeding is een hot item, overal hoor je hoe voeding kan bijdragen aan beter herstel bij ziekte en het handhaven van een goede gezondheid.
Het geven van de juiste voeding op de juiste manier kan bijdragen aan het minder voorkomen van complicaties. Vroegtijdige herkenning en het snel inzetten van een behandelplan bij patiënten met een risico op ondervoeding leidt tot minder complicaties in het ziekteproces, minder ligdagen, minder zorgkosten en een betere kwaliteit van leven. De zorg voor patiënten die afhankelijk zijn van parenterale of enterale kunstvoeding omvat veelal hoogcomplexe medische, verpleegkundige en diëtistische zorg. Er zijn verschillende disciplines betrokken bij de zorg rondom optimaal voeden: multidisciplinaire samenwerking in de vorm van een voedingsteam kan het niveau van de voedingszorg op een hoger peil brengen.

Algemene doelstelling
Het optimaliseren van complexe klinische voeding door het ondersteunen van voedingsteams door middel van het bundelen en bevorderen van kennis en het versterken van de onderlinge contacten.

Strategie
Het NVO wil deze doelstelling realiseren door het stimuleren van kennis uitwisseling, het stimuleren van scholingsactiviteiten, het organiseren van geaccrediteerd onderwijs en het stimuleren van en participeren in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klinische voeding. Het NVO ambieert de rol van bindende factor binnen het netwerk van voedingsteams die zich in Nederlandse zorginstellingen bezig houden met klinische voeding. Hierbij valt te denken aan: diëtisten, voedingsverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, physician assistants, artsen en apothekers. Het NVO maakt een vertaalslag van het beleid van andere voedingsorganisaties zoals (N)ESPEN. Het NVO heeft deze ambities concreet gemaakt in een 5 jarig beleidsplan.

2 Beleidsdoelen

2.1 Veilige, effectieve en doelmatige voedingszorg voor patiënten met (een risico op) ziektegerelateerde ondervoeding en patiënten die klinische voeding nodig hebben.*

Hoe wil het NVO dit bereiken?
Veilige voedingszorg door middel van kennisbevordering over toedieningstechnieken en voedingsinterventies die gebaseerd zijn op evidence based handelen.
Effectieve voedingszorg door middel van overdracht van wetenschappelijke kennis gericht op nieuwe inzichten binnen de voedingszorg.
Doelmatigheid door middel van het faciliteren van een laagdrempelig netwerk, onder andere door het beheren van een website voor de leden.

2.2 *kritisch volgen van ontwikkelingen in de voedingszorg op het gebied van wijze van toediening en nieuwe voedingsmiddelen of -inzichten.

  • Hoe wil het NVO dit bereiken?
    De bestuurlijke bezetting komt uit verschillende ziekenhuizen en bestaat uit verschillende disciplines. En hiermee willen we bereiken dat er een brede basis en achterban is voor het signaleren en op waarde schatten van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klinische voeding. Het bieden van een platform voor referaat en discussie van uitkomsten van wetenschappelijke onderzoek tijdens de NVO-leden bijeenkomsten. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek door middel van sponsoring of faciliteren van posterpresentatie.

2.3 Evidence Based handelen en behandelen van patiënten die klinische voeding krijgen of een risico lopen op ziekte gerelateerde ondervoeding.

Hoe wil het NVO dit bereiken?
Het NVO heeft een kartrekkersrol in de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op bases van evidence based handelen over actuele onderwerpen in de klinische voedingszorg. Deze kunnen getoetst worden in ieders eigen praktijk en gebruikt worden als basis voor een lokaal protocol. Het NVO biedt de mogelijkheid om casuïstiek te presenteren om op die manier van elkaars handelen te leren en kritisch te kijken naar de best practice met bestaande voorbeelden uit de praktijk. Het NVO organiseert en faciliteert geaccrediteerde (bij)scholingen gebaseerd op het Evidence Based Practice principe en teambased-learning.

2.4 Een goed functionerend netwerk tussen de voedingsteams in zorginstellingen.

Hoe wil het NVO dit bereiken?
Twee keer per jaar organiseert het NVO een ledenbijeenkomst waar ook ruimte en tijd gereserveerd is voor het instand houden van de onderlinge contacten van de verschillende zorginstellingen. Het NVO stimuleert het gebruik van de website en houdt de leden op de hoogte met een regelmatig verschijnende nieuwsbrief.